شرکت صنعتی نیرو محرکه
کد کاربر
رمز
 

با توجه به شروع طرح کاهش مصرف از تاریخ 20/3/98 الی 15/6/98 لطفا نسبت به خاموش کردن تجهیزات برقی کارخانه، از ساعت 13 الی 14:30 اقدام فرمایید

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>